Tonia Shroyer, Wayne Clapp, Kevin Guigou, Tipp City Ohio